Bendros nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) yra pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp IĮ Persian Art (toliau – Pardavėjas), įmonės kodas 301106600, PVM mokėtojo kodas LT100003453712, registracijos adresas: Kelmės g. 21, LT48317, Kaunas, ir Kliento (toliau – Pirkėjas), kuri nustato abiejų šalių tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.laurosnamai.lt (toliau – Parduotuvė).

1.2. Sutartis yra taikoma, kai Pirkėjas naudojasi Parduotuve, rengia Parduotuvės siūlomų prekių užsakymą, vykdo šių prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito Parduotuvėje esančią informaciją, komentuoja bei vertina prekes.

1.3. Pirkėjas suformavęs užsakymo formą, prieš vykdydamas jo apmokėjimą privalo susipažinti ir patvirtinti šias Taisykles, tuo patvirtindamas, kad suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Taip yra pasirašoma sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.

1.4. Pirkėjui nesuteikiama galimybė vykdyti užsakymo, jeigu Pirkėjas neperskaito ir nepatvirtina, kad su „Taisyklėmis susipažinau ir sutinku su sąlygomis“.

1.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.6. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Taisykles, atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui galioja Taisyklės, su kuriomis jis patvirtino, kad susipažino, pirkimo momentu.

1.7. Šios Taisyklės sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

1.8. Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas.

Duomenų apsauga

2.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika, kuri pateikta Parduotuvės skiltyje „Privatumo politika“. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

2.2. Pirkėjui renkantis prekes registracija nėra būtina. Norint užsisakyti ir įvykdyti Pirkėjo užsakymą jis turi Parduotuvėje pateikti šią informaciją: vardą, pavardę, gimimo datą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, adresą, kuriuo bus pristatomas užsakymas, bei kitą kokybiškam užsakymo vykdymui reikalingą informaciją.

2.3. Pirkėjas patvirtindamas, kad sutinka su Taisyklėmis, taip pat sutinka, kad jo asmens duomenys: vardas, pavardė, užsakymo pristatymo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų atskleisti Pardavėjo partneriams, vykdantiems užsakymo pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

2.4. Užsiregistruodamas arba vykdydamas užsakymą Klientas patvirtina, jog yra pilnametis ir turi teisę pirkti Parduotuvėje arba fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis;

2.5. Parduotuvės uždarymo atveju, Sutartis nustoja galioti ir visi Pirkėjų duomenys yra sunaikinami.

2.6. Pirkėjui užsisakius naujienų gavimą elektroniniu paštu, jis gali jas bet kada atšaukti, informavęs apie tai Pardavėjo kontaktiniu elektroniniu paštu, nurodytu skiltyje „Kontaktai“.

2.7. Pirkėjas pats atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą. Baigęs vykdyti Parduotuvėje užsakymą, Pirkėjas privalo atsijungti nuo savo paskyros. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos. Jeigu prisijungimo duomenys buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas nedelsdamas privalo pranešti Parduotuvės administracijai.

sutarties sudarymas

3.1. Sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja, nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali pateikti užsakymo.

3.2. Pirkėjui pateikus užsakymą, jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

3.3. Sutarties neatskiriama dalis yra užsakymo forma, kurioje nurodytos užsakytos prekės, jų kiekis, kainos, bei kita informacija, skirta tik tam užsakymui.

3.4. Paruošus užsakymą siuntimui, Pardavėjas patvirtina, kad užsakymas baigtas ir prekės išsiųstos Pirkėjui. Užsakymo statusą Pirkėjas mato mato savo paskyroje.

3.5. Kiekviena Sutartis sudaryta elektroniniu būdu saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytą terminą.

3.6. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti prekės dėl to, kad neturi prekės ar reikiamo kiekio sandėlyje arba prekę būtina užsakyti iš tiekėjo, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už prekę, Pardavėjas, grąžins sumokėtus pinigus per 7 (septynias) kalendorines dienas.

3.7. Pirkėjas gali užsakyti prekes Parduotuvėje kiekvieną savaitės dieną, o Pardavėjas visus užsakymus vykdo darbo dienomis, nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 9:00 iki 18:00 valandos.

Pirkėjo pareigos ir įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas pildydamas užsakymo formą, įsipareigoja pateikti teisingą ir pilną informaciją apie save, reikalingą užsakymo vykdymui.

4.2. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba vykdant užsakymą, skyriuje „Pastabos“, nurodyti asmenį, kurį įpareigoja priimti užsakymą.

4.4. Jeigu prekės siunčiamos kitam gavėjui, t.y. ne tam, kuris pateikė užsakymą. Pirkėjas įsipareigoja pateikti tikslius gavėjo duomenis, kad užtikrinti kokybišką prekės pristatymą: vardą, pavardę, adresą, kontaktinį telefono numerį. Už duomenų teisingumą atsako juos pateikęs asmuo – Pirkėjas. Pirkėjas sutinka, kad šie duomenys bus perduodami tretiesiems asmenims – kurjeriui, kurie įvykdys prekės pristatymą.

4.5. Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones”, taisyklėmis.

4.6. Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti prekę, apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsisakė. Apie nesutapimus būtina pranešti Pardavėjui ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas.

4.7. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus, skundus, klausimus Pirkėjas gali siųsti www.laurosnamai.lt svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

Pardavėjo pareigos ir įsipareigojimai

5.1. Sudaryti Pirkėjui sąlygas tinkamai naudotis www.laurosnamai.lt teikiamomis paslaugomis.

5.2. Gerbti Pirkėjo privatumo teisę, jo asmens duomenis tvarkyti pagal šių Taisyklių Privatumo politikos ir LR teisės aktų nustatytą tvarką.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 10 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

5.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas

Intelektinė nuosavybė

6.1. Visos teisės į Parduotuvės ir svetainės www.laurosnamai.lt ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Jokia, Parduotuvėje ir svetainėje esanti informacija, turinys negali būti kopijuojamas, pergaminamas, atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško IĮ Persian Art administracijos sutikimo.

6.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami svetainėje www.laurosnamai.lt, yra Pardavėjo nuosavybė arba teisėtai naudojami.

Prekės ir jų kainos

7.1. Prekių kainos Parduotuvėje pateiktos eurais su PVM. Į prekių kainą nėra įskaičiajamos pristatymo išlaidos. Pristatymo išlaidų dydis nurodomas elektroninėje parduotuvėje gali keistis, priklausomai nuo užsakomų prekių dydžio, svorio, tūrio ir pasirinkto siuntimo būdo.

7.2. Prekių savybės, sudėtis pateikiamos prie atitinkamos prekės.

7.3. Viešas prekių pateikimas neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekės.

7.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu nepranešęs Pirkėjui keisti Parduotuvėje bet kokią informaciją apie prekes ir kitas sąlygas, įskaitant pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo kainas ir kitas esmines sąlygas.

7.5. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalvą, dydį ar kitus parametru, kurie gali skirtis dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ir (ar) nustatymų.

Prekių užsakymas

8.1. Prekių išankstinis užsakymas vykdomas tada, kai nėra sandėlyje reikiamų matmenų prekės, kai nėra reikiamo prekių kiekio, kai nėra sandėlyje reikiamo kiekio audinio, kai Pirkėjas nori įsigyti jam asmeniškai pritaikytą prekę, atitinkančią jo poreikius.

8.2. Pagal Taisyklių 8.1. punktą pateikiamas užsakymas arba užklausimas elektroniniu paštu, nurodytu svetainės skyriuje „Kontaktai”. Pardavėjas suderina užsakymo detales, gamybos, pristatymo terminus ir suteikia kitą informaciją dėl tolimesnio užsakymo vykdymo.

8.3. Jeigu, dėl objektyvių priežasčių, negalime įvykdyti Pirkėjo užsakymo, jam pasiūlomos analogiškos ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnės prekės. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, užsakymas nėra vykdomas.

8.4. Taip pat išankstinis prekių suderinimas ir užsakymas vykdomas, pasirinkus partnerių pozicijos prekes, pavyzdžiui: indai, stalo įrankiai. Pardavėjas gavęs kliento užsakymą, susisiekia su partneriu dėl jo prekių pozicijos suderinimo per 2 (dvi) darbo dienas ir tik tada pateikia užsakymo patvirtinimą Pirkėjui.

8.5. Suderinus ir sutikus Pirkėjui su užsakymo vykdymo sąlygomis ir terminais, Pirkėjui išrašoma išankstinė sąskaita arba vykdo užsakymą per Pardavėjo Parduotuvės internetinę sistemą ir ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas apmokama 50 % (penkiasdešimt procentų) užsakymo vertės. Pardavėjas tik gavęs apmokėjimą pradeda vykdyti užsakymo gamybą. Dėl įvairių priežasčių Pardavėjui negalint įvykdyti kliento užsakymo, apmokėta 30 % užsakymo vertės yra grąžinama iki galutinio užsakymo įvykdymo termino.

Apmokėjimo tvarka

9.1. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes, visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

9.2. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš aptarnaujamų bankų. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Šiuo atveju atsakomybė už duomenų saugumą tenka atitinkamam bankui, kurio paslaugomis naudojasi Pirkėjas;

9.3. Juridiniams asmenims taip pat suteikiama galimybė atsiskaityti bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, nurodomą Pirkėjui siunčiamoje išankstinėje PVM sąskaitoje faktūroje, mokėjimo paskirtyje nurodant Pirkėjui suteiktą užsakymo numerį.

9.4. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

prekių pristatymas

10.1.Prekių pristatymui Pardavėjas naudojasi siuntų tarnybų paslaugomis, kurias pasirenka vykdydamas užsakymą ir įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. 

10.2. Pardavėjas įsipareigoja, naudojantis kurjerių paslaugomis, pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, nurodytu adresu Lietuvoje per 1-4 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes dienos. Taip pat Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Pardavėjui, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas.

10.3. Prekių pristatymo terminas gali būti ir kitoks, negu nurodyta 10.2. punkte, jei prie prekės parašytas kitoks pristatymo terminas, jeigu sandėlyje nėra reikiamo prekių kiekio, jeigu užsakymas vykdomas, kaip aprašyta Taisyklių 8.5. punkte ar kitu su Pirkėju aptartu ir suderintu atveju.

10.4. Dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių, Kurjeris neturėjęs galimybių pristatyti prekių, Kurjeris papildomai derina Pirkėjui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Kitu atveju, Pirkėjui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Pardavėjui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku ir yra Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.5. Kurjeris neatsako ir netikrina ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai Pirkėjo atsakomybė.

10.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas arba jo nurodytas kitas asmuo, kuris yra įgaliotas priimti prekes, privalo kartu su Kurjeriu patikrinti siuntos būklę, ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo Kurjerio pateiktame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti pastebėtus trūkumus. Pirkėjas, neatlikęs šių veiksmų prie Kurjerio, neturi teisės reikšti jokių pretenzijų dėl prekių pažeidimų ir Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios dėl to kylančios atsakomybės prieš Pirkėją. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo-priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

10.7. Pirkėjui pastebėjus, jog prekės neatitinka užsakyme numatytų reikalavimų, įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pardavėju. Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.

10.8. Pardavėjas suteikia galimybę prekes gauti ir Pirkėjui iš užsienio (ne Lietuvos teritorijoje). Tuo atveju Pardavėjas prekes siunčia naudodamasis siuntų tarnybos paslaugomis. Siuntos užsienio valstybėse pristatomos per 7-30 darbo dienų.

10.9. Pristatymo kaina į Europos Sąjungos šalis priklauso nuo siuntinio svorio, tūrio ir tuo metu galiojančių siuntų tarnybų įkainių.

Sutarties atsisakymas ir prekių grąžinimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).

11.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo paskutinės (jeigu pagal užsakymą prekės fiziškai buvo pristatomos skirtingu laikotarpiu) prekės pristatymo dienos.

11.3. Minėta atsisakymo teisė netaikoma Sutartims dėl:

11.3.1. pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo nurodytas specifikacijas, asmeninį pasirinkimą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

11.3.2. prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

11.3.3. taisyklių 11.1. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama;

11.3.4 tiekiamų prekių kaina priklauso nuo prekiautojui nepavaldžių finansų rinkos svyravimų, kurie gali kilti sutarties atsisakymo laikotarpiu.

11.4. Pirkėjas, pageidaudamas atšaukti Sutartį, turi atsiųsti Pardavėjui užpildytą pavyzdinę Sutarties atsisakymo formą arba pateikti aiškią pranešimo formą, kurioje būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti Sutarties. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

11.5. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas terminas 14 (keturiolika) dienų ir jei prekę bus įmanoma grąžinti į pirminę būklę ir parduoti už pilną ar nukainotą kainą. Kartu su grąžinama preke Pirkėjas turi pateikti pirkimą įrodantį dokumentą (mokėjimo pavedimą, kvitą ar PVM sąskaitą faktūrą).

11.6. Pirkėjui, atšaukusiam Sutartį, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai neįskaitant pristatymo išlaidų. Gavęs prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo, atsižvelgiant į Taisyklių 10.6 punkto nuostatas. Jei grąžinama tik dalis prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos. Tuo atveju, jeigu prekė grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, pristatymo išlaidos grąžinamos.

11.7. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų pinigų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 10.7 punkte.

11.8. Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduota, tos pačios sudėties kokios buvo Pirkėjo įsigyta, taip pat ji turi būti nenaudota. Kartu turi būti grąžinamos ir už Prekę gautos dovanos, jeigu tokios buvo gautos. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. T. y. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam Prekės vertės sumažėjimui.

11.9. Jeigu kyla ginčas dėl daikto išvaizdos pasikeitimų ar daikto sugadinimo, Pardavėjas privalo kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir pateikti daiktą ekspertizei. Ekspertizės išlaidas sumoka kaltoji šalis.

11.10. Pirkėjas turi teisę grąžinti ar pakeisti prekę, jeigu netinkama prekės: forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija per 14 (keturiolika) dienų. Prekių grąžinimas vykdomas el.paštu info@persiski-kiimai.lt  susiderinus sąlygas.

 Prekės keitimas

2.1. Tais atvejais, kai prekės yra keičiamos, Pardavėjas įsipareigoja keičiamą prekę pakeisti į bet kurią kitą prekę (-es), kurios (-ių) vertė neviršija keičiamos prekės vertės. Jei keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui atsiradusį kainų skirtumą, tik tuo atveju įvykdomas prekės keitimas. Pirkėjas gali keisti į prekę, kuri tuo momentu yra pateikta pardavimui Parduotuvės asortimente.

12.2. Keičiamų ar grąžinamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

12.3. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Pardavėjas su Pirkėju neaptarė jos trūkumų, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

12.3.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

12.3.2. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

12.3.3. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

12.4. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka.

12.5. Jei Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Pirkėjas šią prekę kartu su pirkimą Parduotuvėje įrodančiu dokumentu turi pristatyti į Pardavėjo buveinę, adresu nurodytu pirkimo dokumente arba Pardavėjo nurodytoje, Pirkėjui patogioje vietoje arba per Kurjerių tarnybą. Tokiu atveju siuntimo išlaidas padengia Pardavėjas.

12.6. Pardavėjas suteikia įsigytoms prekėms 14 dienų grąžinimo garantiją.

Atsakomybė

13.1. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.2. Pardavėjas tiekia prekes tik buitiniam ir asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti parduodamų Prekių komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, ir Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.

13.3 Jei svetainėje www.laurosnamai.lt yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

13.4. Už Sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.5. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.

Rinkodara ir informacija

14.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
14.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
14.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
14.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
14.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
15.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. 

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, susisiekite su mumis el. paštu: info@persiski-kilimai.lt